Ogłoszenia

Zaproszenie do uczestnictwa w negocjacjach w celu zawarcia umowy o używaniu lokalu Piwnica Kany z mozliwością prowadzenia działalności na Łące Kany


ZAPROSZENIEdo uczestnictwa w negocjacjach

w celu zawarcia umowy o używanie lokalu Piwnicy KANY

z możliwością prowadzenia działalności na Łące KANY

 

 

Ośrodek Teatralny Kana jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Prezydenta Miasta Szczecin za numerem 12/07. OT Kana jest właścicielem lokalu Piwnicy Kany, położonego w Szczecinie przy pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5 oraz jest dzierżawcą terenu na którym znajduje się Łąka Kany.

 

OT Kana podaje do publicznej wiadomości, iż prowadzi transparentne postępowanie w przedmiocie wyłonienia podmiotu, który będzie prowadził działalność w Piwnicy KANY i opcjonalnie również na Łące KANY.

Postępowanie to nie jest obligatoryjne, nie jest regulowane żadnymi przepisami ustawowymi (w szczególności nie stosujemy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ani ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami),

 

Ogólny Opis Procedury

 

I Etap

do dnia 10.12.2022 r. oczekujemy na zgłoszenia od Oferentów - Uwaga! Termin dostarczania zgłoszeń został przesunięty do dnia 15.12.2022r do godziny 10.00

II Etap

do dnia 20.12.2022 r. negocjujemy z Oferentami kształt ostatecznej umowy.

 

Istnieje możliwość przekazania lokalu wybranemu oferentowi z początkiem 2023 roku.

Terminy powyższe mają charakter porządkowy i mogą ulec przedłużeniu jeżeli uznamy to za uzasadnione.

 

Istnieje możliwość przekazania lokalu Piwnica Kany wybranemu Oferentowi z początkiem 2023 roku.

 

Zgłoszenia

 

Od Oferentów oczekujemy przedstawienia Koncepcji Funkcjonowania Piwnicy Kany

Koncepcja Funkcjonowania powinna składać się z 2 poniższych elementów:

 1. Koncepcja Programowa obejmująca informacje o:

  1. rodzaju i częstotliwość wydarzeń w lokalu,

  2. docelowych grupach uczestników wydarzeń,

  3. komercyjnym i niekomercyjnym charakterze wydarzeń

 2. Koncepcja Organizacyjna obejmująca informację o:

  1. wystroju / estetyce lokalu

  2. przewidywanych nakładach Oferenta na uruchomienie lokalu (poziom, rodzaj, charakter),

  3. planowanej sprzedaży ze wskazaniem rodzaju sprzedawanych produktów, a w przypadku planu sprzedaży alkoholu – informacja o rodzaju koncesji

  4. usługach gastronomicznych (jaki rodzaj, charakter)

  5. muzyce w lokalu (jaki rodzaj, charakter)

  6. godzinach funkcjonowania

 

Opcjonalnie należy wskazać czy Oferent planuje prowadzenie działalności na Łące Kany, jeśli tak to powyższe informacje należy podać również w odniesieniu do Łąki Kany.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w formie e-mail na adres info@kana.art.pl (w temacie proszę podać Piwnica Kany)

albo w formie pisemnej zwykłej na adres OT KANA, pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin

W razie wątpliwości lub niekompletności zgłoszenia możemy zawnioskować o poprawienie lub uzupełnienie zgłoszenia.

 

Negocjacje

 

Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami zaprosimy wszystkich lub niektórych Oferentów (wg naszego wyboru) do negocjowania warunków współpracy (treści przyszłej umowy).

Ostateczne efekty negocjacji poddamy ocenie.

 

Kryteria

 

Wybierając Oferenta bierzemy pod uwagę zbieżność koncepcji Oferenta z misją, wartościami i kierunkiem programowym OT Kana oraz korzyści ekonomiczne jakie możemy uzyskać z umowy.

 

Inne Informacje

 

Koszty bieżącej eksploatacji lokalu Piwnicy Kany (koszty zarządu i zwykłego utrzymania) oceniamy na 1000,- zł miesięcznie plus , w zależności od zużycia wody, koszty wywozu odpadów.

Lokal posiada podlicznik wody i energii elektrycznej.

Wysokość czynszu za lokal Piwnicy Kany wynosi 5.000 zł netto – przy czym istnieje możliwość jego negocjacji w zależności od stopnia zbieżności proponowanej oferty kulturalnej z misją i celami OT KANA.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami:

e-mail: darek@kana.art.pl

telefon: 663442101


data wygaśnięcia: 2022/12/31


Załączniki:

udostępnił: OT Kana, wytworzono: 2022/11/23, odpowiedzialny/a: Rafał Foremski, wprowadził/a: Rafał Foremski, dnia: 2022/12/13 18:47:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Rafał Foremski 2022/12/13 18:47:30 modyfikacja wartości
Rafał Foremski 2022/12/13 18:35:24 modyfikacja wartości
Rafał Foremski 2022/11/23 20:16:24 modyfikacja wartości
Rafał Foremski 2022/11/23 19:36:19 nowa pozycja