RODO - Ochrona danych osobowych

Informacja Administratora Danych przekazywana Kontrahentom i Wykonawcom będącym osobami fizycznymi


Informacja Administratora Danych przekazywana
Kontrahentom i Wykonawcom
będących osobami fizycznymi

W trybie Rozporządzenia RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy iż:
Administrator / dane kontaktowe administratora / Inspektora Ochrony Danych
Administratorem danych osobowych Ośrodek Teatralny Kana, ul. św. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin, tel.:+48 91 4330388, kana@kana.art.pl
Inspektor ochrony danych: iod23@kana.art.pl
Cele przetwarzania danych i podstawa prawna
Zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia, a ponadto - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia - w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora
Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia oraz wykonywania umowy.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane do momentu rozliczenia umowy, przedawnienia roszczeń i wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów archiwalnych, Prawa Zamówień Publicznych (jeżeli ma to zastosowanie), prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych (jeżeli ma to zastosowanie).
Z przyczyn informacyjno-sprawozdawczych o działalności statutowej administratora niektóre dane mogą być przechowywane dłużej.
Przekazywanie danych
Dane mogą zostać udostępnione kontrahentom Administratora, na podstawie odrębnej umowy powierzenia, w celu wykonywania umowy zawartej z tym kontrahentem (w szczególności dla bieżącej obsługi systemów informatycznych Administratora).
Dane mogą być w razie potrzeby przekazane podmiotom finansującym dane zadanie - celem rozliczenia Administratora z pobranej dotacji lub innego podobnego przysporzenia.
Prawa
Każdy ma prawo do:
1. dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
3. przenoszenia danych osobowych, o ile będą spełnione warunki prawem przewidziane,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

udostępnił: OT KANA, wytworzono: 2018/07/31, odpowiedzialny/a: Rafał Foremski, wprowadził/a: Rafał Foremski, dnia: 2018/11/19 10:53:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Rafał Foremski 2018/11/19 10:53:50 modyfikacja wartości
Rafał Foremski 2018/08/02 09:44:44 modyfikacja wartości
Rafał Foremski 2018/08/02 09:39:33 modyfikacja wartości
Rafał Foremski 2018/07/31 12:54:16 modyfikacja wartości
Rafał Foremski 2018/07/31 12:45:14 modyfikacja wartości
Rafał Foremski 2018/07/31 12:43:15 nowa pozycja