RODO - Ochrona danych osobowych

Informacja Administratora Danych przekazywana widzom i innym odbiorcom oferty kulturalnej


 


W trybie Rozporządzenia RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy iż:

Administrator / dane kontaktowe administratora / Inspektora Ochrony Danych
Administratorem danych osobowych Ośrodek Teatralny Kana,ul. św. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin, tel.:+48 91 4330388, kana@kana.art.pl
Inspektor ochrony danych: iod23@kana.art.pl

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna
wykonywanie działalności statutowej przez Administratora - art. 6 ust. 1 pkt. b) ww. Rozporządzenia, a ponadto - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) ww. Rozporządzenia - w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży w wybrany przez Państwa sposób.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe co do zasady będą przechowywane aż do przedawnienia roszczeń, jednak przykładowo z przyczyn informacyjno-sprawozdawczych o działalności statutowej administratora niektóre dane mogą być przechowywane dłużej.

Przekazywanie danych
Dane mogą zostać udostępnione kontrahentom Administratora, na podstawie odrębnej umowy powierzenia, w celu wykonywania umowy zawartej z tym kontrahentem (w szczególności dla bieżącej obsługi systemów informatycznych Administratora).

Prawa
Każdy ma prawo do:
1. dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
3. przenoszenia danych osobowych, o ile będą spełnione warunki prawem przewidziane,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 


udostępnił: OT KANA, wytworzono: 2018/07/31, odpowiedzialny/a: Rafał Foremski, wprowadził/a: Rafał Foremski, dnia: 2018/08/02 09:45:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Rafał Foremski 2018/08/02 09:45:32 modyfikacja wartości
Rafał Foremski 2018/08/02 09:40:34 modyfikacja wartości
Rafał Foremski 2018/07/31 13:17:11 nowa pozycja